top of page

liên lạc với chúng tôi để bắt đầu. Đơn giản chỉ cần điền vào biểu mẫu với thông tin liên quan và gửi. Chúng tôi sẽ chuẩn bị tài khoản của bạn và liên hệ với bạn khi chúng tôi có thể bắt đầu. Chúng tôi mong muốn được trở thành chuyên gia kiểm kê Amazon FBA Miễn thuế của bạn.

Liên lạc

Cảm ơn bạn đã gửi!

Thông tin của bạn sẽ sớm được cập nhật.

We would love to be your prep center.  We do Amazon prep the way that it is intended to do.  We are attentive to the details and details make the difference.  Our dedicated team will prep your product according to Amazon prep requirements and ship them to Amazon FBA so that you can optimize your sales and profits and extremely satisfied repeat customers.

bottom of page